Consult-/bureaudienst

 

UnieKJP wil een ‘consult-/bureaudienst’ opzetten die ervoor kan zorgen dat er tijdens werkuren

altijd KJP-kracht beschikbaar is. Voor zowel grote als kleinere organisaties, mits deze organisaties

de richtlijnen volgen van het Nederlandse kenniscentrum KJP.

Deze dienst werkt onder andere met effectieve, elektronische patiëntendossiers die het werk van

KJP-ers verbeteren én plezieriger maken. Met de bureaudienst zou een groot deel van de kwaliteit 
en continuïteit van zorg geborgd zijn. 


Tijdens de dienst kunnen vragen gesteld worden door huisartsen, gedragswetenschappers

of therapeuten van aangesloten organisaties. Vragen over  bijvoorbeeld overgeslagen medicatie,

opschalen naar een crisisdienst of verwijzen naar de eigen huisarts of behandelaar.


Voordelen:

>  Verbetering van de kwaliteit van de zorg aan de jeugd.

>  Kennisnemen van elkaars expertise en organisatie(s).

>  Verminderen van de werkbelasting van de KJP-er (bijvoorbeeld omdat die nu ook op vrije 

     dagen gebeld wordt omdat de organisatie niet over fulltime bezetting van de KJP-functie

     beschikt).

>  Ondersteunen van organisaties die niet over een KJP-er beschikken.

>  Stabiliseren van de arbeidsmarkt voor KJP-ers.

>  Vereenvoudigen van het gezamenlijk opzetten van wetenschappelijke onderzoeken.

>  Voor de zorgverstrekker kan de deelname aan de dienst gelden als een kwaliteitskenmerk


Crisisdienst 


Vanuit de unieKJP zou deelname van kinder- en jeugdpsychiaters aan de crisisdienst in de regio

georganiseerd kunnen worden zodat er een brede deelname is die verbindt, de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid vergroot en de continuïteit beter gewaarborgd kan worden.

Door een onafhankelijk triage kan de toeleiding tot dure voorzieningen beter geregeld.