Beleidsadvisering


In januari 2020 voerde unieKJP oriënterende gesprekken met de gemeente over de kernproblemen binnen

de jeugdzorg. De positieve resultaten vormden een belangrijke motivatie om door te gaan met de opbouw

van unieKJP. Bedrijfseconomische veranderingen en de gewenste inhoudelijke ontwikkeling blijken vooralsnog

moeilijk verenigbaar. Dit is een uitdaging. In de praktijk blijkt het mogelijk dat jeugdzorgorganisaties die zowel op het gebied van geboden zorg als

bedrijfs-economisch goed functioneren, de inhoud van de zorg laten prevaleren. Wat flink verbeterd kan

worden wanneer KJP-ers vanaf de inrichting van de zorg mee beslissen. Op een maatschappelijk

verantwoorde manier. En met dezelfde financiële mogelijkheden.


Projecten in de regio, zoals het opzetten van het ‘meldpunt Loverboy-problematiek’ en de ‘Transforensische

Jeugdzorg-pilot’ laten zien dat functionarissen op het gebied van inhoud, zoals KJP-ers, psychologen en

bestuurders, gezamenlijk duurzame oplossingen kunnen bedenken. 


UnieKJP pleit er sterk voor de kennis van de KJP-ers in te zetten. Bij het aanbieden van hulp aan gemeenten 

werd vanuit ambtelijke hoek herhaaldelijk gevraagd naar een businessplan. UnieKJP stelt zo’n plan graag op, 

in een stevige verbinding met de gemeenten en de lokale zorgorganisaties. Een eerste versie is geschreven.


 

Wetenschappelijk onderzoek 


Om redenen die wij aanhaalden bij onze motivatie (de roering veroorzaakt door de transitie, door personeels-

gebrek, door ontbrekende financiën), heeft het opzetten van wetenschappelijk onderzoek binnen de regio 

de laagste prioriteit gekregen. Terwijl er juist behoefte is aan onderzoek, naar zinvolle screening, effectieve behandelingen en naar samenwerking met GGZ voor volwassenen. 


Zo blijkt in Denemarken, na gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat door het vroegtijdig inzetten van 

eenvoudige begeleiding bij kinderen die ouders hebben met een psychische stoornis, dat deze kinderen 

een grotere kans hebben op een normale en gezonde ontwikkeling.