Kerntaken


>  Verbeteren van de kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg.


>  Bereikbaarheids-/crisisdiensten van zorginstellingen organiseren op een kwalitatieve en onderling

     beter afgestemde wijze.


>  Invulling geven aan organisatieoverstijgend beleid omtrent de jeugdzorg.


>  Organiseren van intervisie en visitatie voor KJP-ers, aangevuld met NVvP-scholing.


>  Na- en bijscholing op touw te zetten voor (jeugd-)zorgprofessionals ten behoeve van het bevorderen

     van vakkennis en vaardigheden. Met mogelijk uitbreiding van overige belanghebbende deelnemers

     zoals beleidsmakers binnen jeugdzorgorganisaties en politici.


>  Ondersteunen in bedrijfsvoering: het gezamenlijk bedenken en initiëren van organisatieoverstijgende

     oplossingen met betrekking tot de krapte aan KJP-ers op de arbeidsmarkt 


>  Verbeteringsvoorstellen op het gebied van dossiervorming.


>  Bijdragen aan de invulling van wetenschappelijk onderzoek en de invulling van de ontwikkelagenda

     voor komende jaren.